SU ALTI FOTOĞRAFÇILARI VE FİLMCİLERİ DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu aydınlatma metninin amacı; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) kapsamında -kanunun 10.uncu maddesi uyarınca – kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, işlenme yöntemi ve amacı, hukuki nedenle, kimlere hangi amaçla aktarılabileceği ve ilgili kanun kapsamındaki haklarınız konusunda dernek üyeleri olarak sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatı ile Sualtı Fotoğrafçıları Ve Filmcileri Derneği (SUFOD)
tarafından aşağıda açıklanan surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenebilecektir:

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi, Toplanma Yöntemi, İşlenme Amacı Ve Hukuki Sebebi
SUFOD; dernek kuruluş amacını gerçekleştirmek amacı ile ve bu amaca yönelik faaliyetleri sebebi ile, ayrıca yasadan kaynaklanan ve yetkili kurumlar ve otoritelerce emredilen yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirebilmek amacı ile, SUFOD’a iletmiş olduğunuz veya SUFOD’un dernek amacı doğrultusunda gerçekleştirdiği faaliyet ve işlemleri çerçevesinde edinmiş olduğu her türlü kişisel verilerinizi; KVKK gereğince ve KVKK’da çizilen sınırlar dahilinde otomatik olan veya otomatik olmayan yöntemlerle gerek dernek merkezi aracılığı ile gerekse internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, Kanun’un izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.
Toplanan kişisel verileriniz, SUFOD ile ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki güvenliğinin temini, SUFOD tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, SUFOD tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, SUFOD’un faaliyet ve hizmetlerinin belirlenmesi ve uygulanması ve SUFOD’un hizmet politikalarının yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
Kişisel verileriniz SUFOD tarafından üyelerine farklı kanallarla farklı hizmetler sunabilmek, SUFOD’un düzenlediği organizasyon ve etkinlikleri duyurabilmek ve bu kapsamdaki faaliyetleri yürütmek amacıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, SUFOD tüzüğünde yer alan amaçları doğrultusunda, çalışma konu ve biçimleri ile faaliyet süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz, tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı çalışma süreçlerinin yürütülmesi, çalışmalarımızdan üyelerimizi faydalandırmak amacı ile gerekli faaliyetlerin, hazırlıkların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, yine yukarıda belirtilen konularda gerekli aktivitelerin planlanması ve icrası amaçlarıyla; ilişki içerisinde olduğumuz 3. kişi, gerçek kişi ve/veya tüzel kişiler (yurt içinde ve yurt dışında ) ile yurt içinde ve yurtdışında bulunan dernek temsilciliklerimiz/şubelerimiz ile kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile üyelerimize 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
3. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesi Çerçevesinde Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak SUFOD’a iletmeniz durumunda SUFOD talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, SUFOD tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret tahsil edilebilecektir.
Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak SUFOD’a başvurmak sureti ile
a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
e) kişisel verileriniz KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle SUFOD’a iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak SUFOD’a iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede SUFOD’a KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi dilekçe ile belirterek imzalı bir nüshasını; Üniversite Mahallesi, Firüzköy Bulvarı No:7 Avcılar / İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderebilirsiniz.
Öte yandan; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun geçici birinci maddesinin 3 numaralı bendi ile; bu Kanunun yayımı tarihinden önce hukuka uygun olarak alınmış rızaların, bir yıl içinde aksine bir irade beyanında bulunulmaması hâlinde, bu Kanuna uygun kabul edileceğinin öngörüldüğünü önemle bilginize sunarız.

4. Rıza Gerektirmeyen Haller
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla SUFOD’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan SUFOD’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde SUFOD’un açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.

5. Dijital ortamda aydınlatma metninin adaylara ulaştırılması ve onaylarının alınması
Şayet daha önceden alınmış rıza ve izniniz mevcut değilse; yukarıda belirtilen ve kanunun 5/2 maddesinde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinden birine girmeyen kişisel verileriniz için yasal zorunluluk gereği rızanızı talep edeceğiz. Bu durumda dijital ortamda da izin verebileceksiniz. Dijital ortamda (SMS, ELEKTRONİK POSTA, MOBIL PUSH NOTIFICATION ve diğer) bilginize sunulan elektronik iletişim izin metni ve kişisel verilerin işlenmesi politikasını değerlendirdikten sonra uygun bulmuş iseniz bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenmesine rıza göstermeniz ve derneğimize ait e mail ve SMS olarak gelen bilgilendirmelere “Kabul Ediyorum” şeklinde cevap vermeniz gerekmektedir.